Tietosuojainfo palvelunkäyttäjille

Rekisterin pitäjänä toimii pääsääntöisesti palvelua ostava toimeksiantaja, eli kunta, kuntayhtymä, TE-toimisto tai ELY-keskus.

Honkalampi-säätiön yhteyshenkilönä toimii tietosuojavastaava Satu Seppäläinen, Salpakatu 2A, 80100 Joensuu. Sähköpostiosoite: satu.seppalainen@hl-s.fi

Tämä Info ei ole yhden yksittäisen asiakasrekisterin seloste. Jokaiselle asiakasrekisterille löytyy oma tietosuojaselosteensa, josta käy ilmi ko. rekisteriä koskevat tarkemmat tiedot. Tämä info kokoaa Honkalampi-säätiön eri asiakasrekistereiden tietoja yleisellä tasolla. Tämän infon tarkoitus on tiedottaa rekisteröityjä rekistereiden tarkoituksesta ja sisällöstä sekä rekisteröityjen oikeuksista.

Tietojen käsittelyn tarkoitus:

Honkalampi-säätiön toiminnassa asiakastietojen käsittely perustuu kulloisenkin toimeksiantajan vaatimuksien lisäksi lainsäädännön vaatimuksiin sekä toiminnan ja tietosuojan hyviin käytäntöihin.

Rekisterin tietosisältö:

Honkalampi-säätiön asiakasrekistereihin kerätään vain sellaisia tietoja, jotka saadun toimeksi annon toteuttamisen kannalta ovat välttämättömiä. Tietolajit vaihtelevat asiakkaan palvelusta ja toimeksiannosta riippuen

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröity itse on tärkein tietolähde. Toimeksiantajalta tulee asiakkaan palvelun kannalta tarpeellisten henkilötietojen lisäksi toimeksiantoon liittyviä tietoja. Rekisteröidyn nimenomaisella luvalla voidaan kerätä tietoja viranomaisilta tai muilta organisaatioilta. Joissain palveluissa rekisteriin kirjataan Honkalampi-säätiön henkilöstön havaintoja – tämä tapahtuu vain silloin, kun se toimeksiannosta johtuen on tarpeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan silloin, kun toimeksianto ja sen taustalla oleva lainsäädäntö niin edellyttävät. Tietoja kullekin rekisteröidylle henkilölle toimeksiannoista antavat ensisijaisesti toimeksiantajat, mutta myös Honkalampi-säätiön henkilöstö. Toimeksiantajalle ja asiakkaalle luovutetaan yhteenvedon ja raportin tapaisia tietoja, joissa vedetään yhteen rekisterin tiedot ja asiantuntijoiden mahdolliset johtopäätökset.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään aina lukitussa kaapissa. Lukittu kaappi sijaitsee lukittavassa huoneessa, johon on rajoitettu pääsy. Kaikki ATK:lla säilytettävät tiedot on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla, joiden salasanat vaihdetaan säännöllisesti ja joiden käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat rekisterissä olevat tietonsa kerran vuodessa maksutta. Tiedot tarkastaakseen hänen tulee täyttää Honkalampi-säätiön rekisteritietojen tarkastuspyyntö-lomake ja toimittaa se Honkalampi-säätiön tietosuojavastaavalle. Päätöksen tietojen luovuttamisesta tekee pääsääntöisesti toimeksiantaja.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan puutteellisen, tarpeettoman, vanhentuneen tai muutoin virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot korjatakseen hänen tulee täyttää Honkalampi-säätiön rekisteritietojen poisto- ja korjauspyyntölomake ja toimittaa se Honkalampi-säätiön tietosuojavastaavalle. Päätöksen tietojen poistamisesta tai korjaamisesta tekee pääsääntöisesti toimeksiantaja.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus saada:

  • Tietoa siitä, mitä tietoja henkilörekisterissä ylipäätään säilytetään (tämä tieto löytyy palvelukohtaisista rekisteri- tai tietosuojaselosteista).
  • Tietoja siitä, kuka ja mitä tarkoitusta varten on käsitellyt hänen tietojaan (=lokitiedot)
  • Oikeus saada tietoja rekisterin tietoturvaloukkauksesta silloin, kun koskee häntä itseään.
  • Oikeus rajoittaa tietojensa käsittelemistä, mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, siksi aikaa kun ne saadaan korjattua.