Digihautomon kokemuksia digikansalaisuudesta

Piirroshahmoja käyttämässä digilaitteita. Teksti: Ei kai sitä nukkuessa digiä tarvi.

Arki digittää -hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ympäri Suomea. Yksi yhteistyön tärkeistä muodoista on opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt.

Eveliina Muurisen opinnäytetyö selvitti digihautomotoimintaan osallistuvien henkilöiden kokemuksia digikansalaisuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää haastattelujen avulla, millaisia kokemuksia digihautomotoimintaan osallistuneilla henkilöillä oli digikansalaisuudestaan ja mitä se heille merkitsee. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla ryhmähaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui kuusi henkilöä, jotka ovat olleet mukana Honkalampi-säätiön Digihautomossa.

Opinnäytetyön keskeisiä havaintoja oli se, että digihautomotoimintaan osallistuneet henkilöt käyttävät digilaitteita ja -palveluita monipuolisesti. Digikansalaisuus näyttäytyy osallistujille merkittävänä ja tärkeänä osana arkea. Sen avulla osallistujat pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan paremmin. Osallistujat hyödyntävät digilaitteita eri elämän osa-alueilla, kuten yhteydenpidossa, ajanvietossa ja arjen asioiden hoidossa. Digilaitteet ja digipalvelut auttavat osallistujia monissa arjen toiminnoissa, kuten tiedon hakemisessa, asioinnissa ja viihtymisessä. Haastattelujen pohjalta ilmeni myös, kuinka merkittävässä roolissa digituki on erityistä tukea tarvitsevien digikäyttäjien kannalta.

Eveliina Muurisen opinnäytetyö tarjoaa arvokasta tietoa digikansalaisuudesta. Eveliinan opinnäytetyöhön pääset tutustumaan tämän linkin kautta: ”Eikai sitä nukkuessa digiä tarvi” : Digihautomotoimintaan osallistuvien kokemuksia digikansalaisuudesta

Lämmin kiitos Eveliina yhteistyöstä!