Digi muuttaa meille – ohjaajan opas

Neljä henkilöä pöydän ääressä. Kahdella henkilöllä käytössään digilaite. Teksti: Digi muuttaa meille, ohjaajan opas.

Arki digittää -hankkeen Sari on saanut sosionomi (AMK)opinnot päätökseensä. Opinnäytetyönään Sari valmisti käytännönläheisen oppaan ohjaajille digiosallisuuden tukemiseksi.

Digitaitojen merkitys kansalaistaitoina korostuu nykypäivänä, mutta moni ihminen jää silti tahtomattaan digimaailman ulkopuolelle, digiosattomaksi. Syynä tähän voivat olla niin puutteelliset digitaidot kuin laitteiden tai digituen puute. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat avainasemassa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden digiosallisuuden tukemisessa. Tuen antamisen haasteena voivat kuitenkin olla ammattilaisten puutteet omassa digiosaamisessa tai tiedoissa digimaailman mahdollisuuksista. Tästä syystä tarvitsemme aktiivisia toimia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digiosaamisen ja tietouden parantamiseksi.

Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda käytännöllinen, selkeäkielinen ja helposti käyttöön otettava työväline ammattihenkilöiden arjen työn tueksi. Tein Digi muuttaa meille – ohjaajan oppaan, joka tarjoaa ammattihenkilöille tietoa ja vinkkejä digiosallisuuden tukemiseen arjessa. Oppaan sisältöjen suunnittelu toteutui Arki digittää -hankkeen Kutsu digi asumaan -toiminnan pilottiyhteisöjen ammattihenkilöiden kanssa keväällä 2023.

Oppaan sisältö

Digi muuttaa meille – ohjaajan opas on jaettu kolmeen osaan tunnistettujen digikuilujen mukaisesti. Oppaan ensimmäisessä osassa käsitellään käyttökuilua. Käyttökuilu tarkoittaa eroa niiden ihmisten välillä, joilla on pääsy digilaitteisiin ja internetyhteyteen ja heidän, joilla ei ole tätä mahdollisuutta. Ensimmäisen osan tarkoitus on antaa ammattihenkilöille tietoa esimerkiksi siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon tehdessä digilaitehankintoja tai hankittaessa internetyhteyttä. Toisessa osassa käsitellään käyttötapakuilua. Käyttötapakuilu liittyy ihmisten digitaitoihin ja motivaatioon käyttää digilaitteita ja -palveluita sekä etsiä tietoa eri lähteistä. Kuilu näyttäytyy erona heidän välillään, joilla on taitoja ja halua käyttää digiä ja heidän, joilla ei ole taitoja tai innostusta digilaitteiden ja -palveluiden käyttöön tai tiedon hakemiseen. Osassa annetaan perustietoa digitaidoista, digitoimijuudesta ja digiturvataidoista. Tämän osan tarkoituksena on tarjota vinkkejä digilaitteiden hallintaan, digiturvataitoihin ja digitaitojen harjoitteluun. Kolmas osa keskittyy hyödyntämiskuiluun. Hyödyntämiskuilu näyttäytyy erona siinä, miten paljon ihmiset pystyvät saamaan digipalveluista ja digilaitteista hyötyä ja merkityksellisyyden tunnetta omaan elämäänsä. Osa antaa tietoa siitä, miten digiä voi hyödyntää arjessa yksilöllisesti. Tässä osassa on tarjolla vinkkejä erilaisten digisovellusten ja -palveluiden käyttöön, erityisesti yhteydenpitoon, sosiaaliseen mediaan ja viihteeseen liittyen.

Oppaan hyödyntäminen

Oppaan keskeinen ajatus on, että ammattihenkilöt voivat hyödyntää sitä joko kokonaisuudessaan tai valikoidusti. Opasta voi käyttää joustavasti toimijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tiedon ja käytännöllisten vinkkien avulla ammattihenkilöt pystyvät entistä paremmin hyödyntämään digilaitteita ja -palveluita työarjessa, mikä puolestaan avaa heille uusia mahdollisuuksia tukea toimijoiden digiosallisuuden toteutumista.

Voit lukea valmiin opinnäytetyön  ja ladata  Digi muuttaa meille -oppaan käyttöösi tästä linkistä: Digi muuttaa meille – opas ohjaajille digiosallisuuden tukemiseksi